Zásady ochrany osobních údajů

1.SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Grand IT s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ 28938526 (autorizovaný prodejce)

2.ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ: Osobní údaje v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytl subjekt údajů (Uživatel) v rámci objednávkového formuláře uvedeného v čl. 3.3 správci a dále údaje o úhradě ceny za Službu budou zpracovány za účelem identifikace subjektu údajů jako oprávněné osoby ze smlouvy o poskytování Služby, za účelem plnění smluvních povinností správce vůči nositelům práv. K výše uvedeným účelům budou osobní údaje subjektu údajů zpracovány po dobu jeho platné registrace k Uživatelskému účtu ve službě iKiosek.

3.INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ: Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Správce tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících z právních předpisů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy dobrovolné. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů případně jím pověřený zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce na adrese Grand IT s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice 100 00 Praha 10, e-mail: info@grandit.cz o vysvětlení; požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo – www.uoou.cz.